[Ngày: 05.01.2018] Bản để in Gửi tin qua email
BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Xem hình

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 08/BHXH-TĐKT gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2018.

Năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”.

Theo đó, toàn ngành BHXH tập trung tối đa mọi nguồn lực để tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 27,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ 23,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 87,5% so với dân số cả nước. Đồng thời, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao cho đơn vị và số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành dưới 2,5% trên tổng số phải thu.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia và hưởng chế độ. Quyết tâm hoàn thành việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho NLĐ. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ KCB BHYT; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phòng chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tiếp tục thực hiện CCHC với trọng tâm là cải cách TTHC trong việc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Thực hiện tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, nâng cấp các phần mềm quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên mạng internet, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, DN ngày càng tốt hơn.

Nâng cao chất lượng, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về chính sách phát luật BHXH, BHYT và củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và địa phương; tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên cả nước. Kịp thời đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để tránh trùng lặp, chồng chéo và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy BHXH các cấp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và DN.

Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013-2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương phát động.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi các đơn vị cùng toàn thể đội ngũ CBCCVC và NLĐ trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất. Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2018. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua phù hợp với mục tiêu, nội dung thi đua nêu trên.

(Theo Báo BHXH)
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!