[Ngày: 29.11.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 96 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Xem hình

Ngày 25/11/2017, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Tiến sỹ Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH đã quán triệt những nội dung cơ bản, tầm quan trọng, sự cần thiết ban hành Nghị quyết 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới” tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

Nhìn lại 22 năm qua, Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá khái quát: Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần rất quan trọng đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi vào cuộc sống. Đặc biệt, cùng với những cố gắng nỗ lực trên các lĩnh vực công tác khác, công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông đã có đóng góp tích cực, giúp cho việc nhìn nhận, khẳng định rõ vai trò, vị trí trụ cột của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, được Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ.

Tuy nhiên, Nghị quyết đã nêu bật thực trạng, nhất là trong những năm gần đây, đầu tư của ngành cho công tác truyền thông không ít, thế nhưng hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, mong muốn; về tổ chức thực hiện chưa có tính chiến lược; hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế, chưa có bài bản; vậy nên đôi khi còn thụ động, lúng túng, xử lý theo tình huống, sự vụ- tức là còn chạy theo, chạy sau. Sự phối hợp trong toàn hệ thống là chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Đối với Bảo hiểm xã hội các địa phương, nơi có người phụ trách truyền thông, nơi kiêm nghiệm, thiếu quy chuẩn, lúc người này làm, lúc người kia làm, thiếu sự thống nhất. Phương pháp thực hiện còn thiếu tính chuyên nghiệp, chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông xã hội – chậm đổi mới ở cách làm, chưa theo kịp xu thế phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông xã hội.

Tiến sỹ Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 96/NQ-BCS khẳng định: Công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phải được tiến hành một cách chủ động, tích cực, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đặt ra các mục tiêu: khắc phục những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước.

Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Nhành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT. Thứ hai, Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông. Thứ ba, Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Thứ tư, Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội. Thứ năm, Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin điện tử trong Ngành. Thứ sáu, Nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cảm ơn Tiến sỹ Dương Văn Thắng đã giành tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm truyền tải thông điệp quan trọng của Nghị quyết 96/NQ-BCS tới lãnh đạo, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và đề nghị ngay sau hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tích cực triển khai Nghị quyết đến toàn bộ viên chức, người lao động hợp đồng và xây dựng Kế hoạch để thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Mỗi viên chức, người lao động phải chủ động nghiên cứu Nghị quyết, xác định được mục tiêu và trách nhiệm của bản thân về công tác truyền thông, trên tinh thần đó phát huy tốt vai trò mỗi cá nhân là một “thông tin viên”; góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Mai