[Ngày: 24.10.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT
Xem hình

Ngày 12/10, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4494/BHXH-TĐKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT cũng như động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề 3 tháng cuối năm (từ ngày 1/10/2017 đến ngày 31/12/2017), với chủ đề: “Quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”.

Theo đó, phấn đấu đối tượng tham gia BHXH đạt từ 26,8% trở lên so với lực lượng lao động; số người tham gia BH thất nghiệp đạt từ 22,4% trở lên so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 83,2% trở lên so với dân số cả nước và tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao.

Về nội dung thi đua, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức, đoàn thể thuộc đơn vị mình tập trung thực hiện những nội dung như:

Quán triệt đến các tập thể, CCVC và NLĐ thuộc đơn vị mình thực hiện mục tiêu đợt thi đua này; xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức phát động, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho từng nhân viên đại lý; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của đại lý thu để khen thưởng, động viên kịp thời. Thực hiện các giải pháp để phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin tình trạng DN, danh sách NLĐ trong tổ chức trả thu nhập, số lao động tham gia BHXH theo Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Tăng cường kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại các DN nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng, cơ quan tài chính các cấp trong việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, thanh quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo đúng quy định để hoàn thành vượt chỉ tiêu, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo Công văn số 741/BHXH-BT ngày 13/3/2017 của BHXH Việt Nam.

Tổ chức triển khai nghiêm túc Quyết định số 696/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của Ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư, khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Kết thúc đợt thi đua, BHXH Việt Nam sẽ xem xét, đánh giá kết quả mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Đối với cá nhân, tập thể trong Ngành sẽ lựa chọn ra 6 tập thể là BHXH tỉnh, thành phố tiêu biểu xuất sắc để đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc kèm theo tiền thưởng bằng 130.000 đồng/người tính theo tổng biên chế có mặt được Tổng Giám đốc giao và mỗi tập thể tiêu biểu xuất sắc lựa chọn ra 5 cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị Tổng Giám đốc tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng. Còn đối với cá nhân, tập thể ngoài Ngành, thì Ban Thu và BHXH tỉnh, thành phố đề xuất, giới thiệu những tập thể, cá nhân có vai trò, tầm ảnh hưởng và đóng góp thiết thực với công tác phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để đề nghị Tổng Giám đốc tặng Bằng khen.

Vụ Thi đua- Khen thưởng có trách nhiệm tiếp cận hồ sơ đề nghị khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua; phối hợp với Ban Thu trong việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; thống nhất kết quả đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua, thành tích của các tập thể, cá nhân trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định khen thưởng.

Hồ sơ báo cáo kết quả thi đua cần báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả, thành tích đạt được kèm theo các số liệu báo cáo cụ thể. Công văn đề nghị khen thưởng thành tích của tập thể, cá nhân gửi về BHXH Việt Nam (Vụ Thi đua- Khen thưởng, Ban Thu); đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vutdkt@vss.govvà banthu@vss.gov.vn trước ngày 5/1/2018.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Thu) để xem xét, hướng dẫn.

(Theo Báo BHXH)
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!
[Vũ Thị Mến Email: minhluyenth1@gmail.com 21.3.2017 21:43]