[Ngày: 24.10.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Minh bạch quản lý, khai thác thông tin tại Hệ thống thông tin giám định BHYT
Xem hình

Quyết định số 1553/QĐ-BHXH ngày 28/9/2017 của BHXH Việt Nam về quản lý, khai thác thông tin tại Hệ thống thông tin giám định BHYT đã nhấn mạnh: Các đơn vị và cá nhân được quyền khai thác phải đảm bảo tính bảo mật cũng như liên thông dữ liệu kịp thời, đầy đủ. Cơ sở KCB BHYT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán BHYT, còn giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm kết quả giám định BHYT điện tử tại địa phương được giao quản lý.

Phân quyền khai thác, xử lý thông tin

Quyết định của BHXH Việt Nam nhằm quy định, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến KCB BHYT trong việc quản lý, khai thác thông tin tại Cổng tiếp nhận và phần mềm giám định của Hệ thống thông tin giám định BHYT. Các quy định về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia khai thác thông tin từ Hệ thống này được xây dựng căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giám định BHYT và giao dịch điện tử…

Theo BHXH Việt Nam, thông tin trên Hệ thống thông tin giám định BHYT gồm có 3 nhóm: Thông tin dùng chung toàn quốc; thông tin dùng chung toàn tỉnh; thông tin tại từng cơ sở KCB BHYT. Trong đó, hệ thống thông tin dùng chung toàn quốc bao gồm: Thông tin danh mục thuốc, máu, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật trong danh mục thanh toán BHYT do Bộ Y tế ban hành; thuốc cấp số đăng ký, thuốc kê khai, kê khai lại do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) công bố; thông tin danh mục các cơ sở KCB BHYT do BHXH Việt Nam cấp mã; thông tin của các danh mục khác có liên quan do BHXH Việt Nam quy định.

Về việc quản lý thông tin trên Hệ thống, Quyết định 1553 quy định: Các đơn vị quản lý thông tin được quyền cập nhật, sửa, xóa, điều chỉnh các thông tin thuộc trách nhiệm quản lý, có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh các thông tin ngay khi có thay đổi hoặc phát sinh mới. Cụ thể: Trung tâm CNTT quản lý toàn bộ thông tin trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống. Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc quản lý thông tin phần mềm giám định BHYT và thông tin dữ liệu KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc. Ban Thực hiện chính sách BHYT quản lý thông tin danh mục cơ sở KCB BHYT do BHXH Việt Nam cấp mã. BHXH tỉnh quản lý thông tin các danh mục dùng chung toàn tỉnh, thông tin của các cơ sở KCB, thẻ BHYT do BHXH tỉnh phát hành, tạm ứng, cấp kinh phí chi KCB BHYT. BHXH huyện quản lý thông tin của các cơ sở KCB BHYT được phân cấp ký hợp đồng KCB BHYT. Cơ sở KCB BHYT quản lý thông tin về dịch vụ y tế của cơ sở mình và thông tin dữ liệu KCB BHYT của đơn vị gửi lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống.

Về khai thác thông tin từ Hệ thống, các đơn vị nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam sẽ được quyền tra cứu, kết xuất thông tin từ danh mục quy tắc giám định áp dụng trên Hệ thống, danh mục dùng chung toàn quốc, danh mục dùng chung tại tỉnh; kết xuất các biểu mẫu ban hành theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 982/QĐ-BHXH ngày về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành BHXH để sử dụng theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về bảo mật, an toàn các thông tin khai thác từ Hệ thống.

BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện tra cứu, kết xuất dữ liệu các danh mục dùng chung, tổng hợp chi phí KCB BHYT trên địa bàn theo quy định về phân cấp nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện giám định điện tử, xử lý thông tin, ghi nhận kết quả giám định trên dữ liệu điện tử theo quy định về phân cấp ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT.

Cơ sở KCB BHYT được quyền khai thác các thông tin từ Cổng tiếp nhận của Hệ thống phục vụ cho việc kiểm soát và tổng hợp chi phí KCB BHYT (các danh mục dùng chung, thông tin thẻ BHYT, lịch sử 6 lần KCB gần nhất của người có thẻ BHYT đến KCB tại đơn vị). Đồng thời, có thể tra cứu, kết xuất thông báo kết quả giám định, báo cáo quyết toán chi phí KCB BHYT.

Đảm bảo liên thông dữ liệu KCB BHYT trong ngày

Nhấn mạnh trách nhiệm của các bên trong việc đảm bảo liên thông dữ liệu kịp thời, Quyết định 1553 của BHXH Việt Nam chỉ rõ: Cơ sở KCB có trách nhiệm gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán BHYT lên Cổng tiếp nhận ngay khi người bệnh kết thúc lần khám bệnh, đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú. Gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán sang giám định chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm thanh toán (cơ sở KCB có thể bổ sung, điều chỉnh, xóa dữ liệu danh mục và dữ liệu KCB của đơn vị trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu đã gửi giám định chỉ được thay thế khi có sự chấp thuận của cơ quan BHXH). Gửi dữ liệu tổng hợp đề nghị thanh toán BHYT hàng tháng trong 5 ngày đầu tháng kế tiếp. Gửi dữ liệu danh mục thuốc, vật tư y tế trong vòng 5 ngày làm việc khi có kết quả trúng thầu hoặc mua sắm bằng các hình thức hợp pháp khác hoặc khi có thay đổi, điều chỉnh danh mục, giá thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật.

BHXH Việt Nam yêu cầu: Chữ ký điện tử được tích hợp và sử dụng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT phải theo đúng các quy định của pháp luật và khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Báo cáo kết xuất từ Hệ thống thông tin giám định BHYT có tích hợp chữ ký số hợp lệ sẽ có giá trị pháp lý và thay thế báo cáo bằng văn bản giấy.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh: Các đơn vị và cá nhân được quyền khai thác Hệ thống thông tin này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định, quy chế của BHXH Việt Nam về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin theo Quyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 20/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT của ngành BHXH.

Giám đốc BHXH các tỉnh phải chịu trách nhiệm về kết quả công tác giám định điện tử tại địa phương được giao quản lý.

Về phía các cơ sở KCB phải có trách nhiệm quản lý, bảo mật các tài khoản truy cập, bảo mật các thông tin khai thác từ Hệ thống. Bên cạnh đó, đảm bảo liên thông dữ liệu kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu các danh mục sử dụng tại đơn vị, dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán BHYT.

(Theo baohiemxahoi.gov.vn)
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!