[Ngày: 13.09.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo tăng cường quản lý thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ và bình quân cả nước, vượt quỹ KCB được sử dụng theo số thu quỹ BHYT và dự toán chi KCB BHYT do BHXH Việt Nam giao. Ngoài những nguyên nhân khách quan vượt quỹ do tăng giá dịch vụ y tế, thông tuyến KCB tuyến huyện; còn có nguyên nhân chủ quan do một số cơ sở KCB thực hiện chỉ định các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng quá mức cần thiết, chưa thực sự tiết kiệm trong chỉ định, điều trị, còn có biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT

Để quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật; đồng thời phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT trên cơ sở số thực thu tại tỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, ngày 14/8/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đã ký ban hành Công văn số 2535/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý thanh toán KCB BHYT, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở KCB trên địa bàn như sau:

<1. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn, về định mức kinh tế kỹ thuật, thời gian khám bệnh, thời gian thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì quyền lợi chính đáng của người bệnh, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ điều trị; nghiêm cấm mọi hình thức lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ BHYT.

- Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định; hạn chế tối đa việc lựa chọn thuốc có hàm lượng không phổ biến, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh, thuốc hỗ trị điều trị có giá thành cao vào kế hoạch đấu thầu thuốc; thống nhất với BHXH tỉnh danh mục thuốc, vật tư y tế ngay từ giai đoạn xây dựng kế hoạch đấu thầu.

- Chỉ đạo các đơn vị KCB: Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở KCB với Sở Y tế, BHXH tỉnh theo quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT xảy ra tại đợn vị mình quản lý.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ban, nghành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, thu Quỹ BHYT, đảm bảo cân đối Quỹ KCB BHYT trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế :

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp công tác hàng năm; đồng thời triển khai, hướng dẫn và thống nhất với cơ sở KCB về các chế độ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh quyết toán KCB BHYT đảm bảo đúng quy định pháp luật.

+ Thực hiện công tác đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất theo quy định của pháp luật về tổ chức đấu thầu ngay từ giai đoạn lập kế hoạch đấu thầu; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những bất cập trong việc xây dựng danh mục kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

+ Hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định. Thông báo kịp thời việc Cổng tiếp nhận từ chối thanh toán chi KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT không liên thông, không chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán với Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Nâng cao trách nhiệm và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Sử dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin giám định BHYT để phát hiện kịp thời các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ KCB BHYT.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra những cơ sở y tế có chi phí KCB BHYT tăng bất thường, phân tích nguyên nhân. Phát hiện và sử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, bội chi quỹ lớn do nguyên nhân chủ quan mà không có các giải pháp kiểm soát chi phí; kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai lập danh sách phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc cơ quan mình quản lý đảm bảo đạt 100% theo quy định. Chịu trách nhiệm với UBND tỉnh nếu xảy ra tình trạng đối tượng chính sách phải sử dụng các dịch vụ y tế mà không có thẻ BHYT.

4. Sở Tài chính

Đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ các đối tượng chuyển nộp kịp thời vào Quỹ BHYT.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật về nghĩa vụ đóng, chiếm dụng tiền BHYT của người lao động và các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT.

6. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các giải pháp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT; đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh giao.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo nguồn ngân sách của huyện để chuyển nộp kịp thời vào Quỹ BHYT, không để nợ đọng quỹ BHYT mang sang năm sau.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo này./.

Ngọc Mai
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Lê Xuân Định Email: dinhxuanle@gmail.com 1.9.2017 12:03]
[Nguyễn Văn Tâm Email: chetomua@gmail.com 15.8.2017 19:04]
[Vi Thị Huyền Email: vithanhhuyen077@gmail.com 8.5.2017 17:27]
Đơn vị tôi là Bệnh viện y học cổ truyền sơn la có làm thủ tục thanh toán cho một trường hợp như sau:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh là viên chức của đơn vị thanh toán chế độ ốm đau -Bản thân ốm thường, cụ thể như sau:
ốm đau từ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017 - Thời gian 8 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến ngày 02/5/2017 - Thời gian 29 ngày không kể các ngày nghỉ theo qui định (có giấy ra viện)
Tổng số ngày nghỉ ốm của bà Quỳnh theo ngày trên giấy ra viện là 37 ngày (tháng 3 nghỉ 18 ngày + tháng 4 nghỉ 19 ngày)
Bà Quỳnh nghỉ thực tế và cơ quan chấm công cũng khớp đúng với số ngày trên giấy ra viện
Bà quỳnh tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2013 - Theo luật BHXH thì được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm
Tôi xin hỏi:
Cơ quan chấm công cho bà Quỳnh nghỉ ốm 37 ngày ( theo giấy ra viện và thực nghỉ) có đúng không?
Nếu chỉ được thanh toán chế độ BHXH ốm đau 30 ngày thì có 7 ngày bà quỳnh nghỉ ốm mà không được hưởng BHXH đơn vị có được cắt không thanh toán tiền lương không? Nếu cắt thì cắt từ ngày nào đến ngày nào?
Nếu cơ quan đề nghị thanh toán chế độ ốm đau cho bà quỳnh đủ 30 ngày theo Luật BHXH với chi tiết sau: tháng 3 thanh toán 18 ngày + tháng 4 thanh toán 12 ngày thì làm thủ tục báo giảm đóng BHXH (đối với nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng) 1 tháng (tháng 3) hay là 2 tháng (tháng 3+ tháng 4) vì tháng 4 nghỉ 19 ngày nhưng thanh toán 12 ngày - theo luật BHXH nghỉ trên 14 ngày mới báo giảm đóng BHXH
[nguyễn Thanh Email: nguyenthanh0484@gmail.com 8.5.2017 16:53]
[Trần Thị Hậu  Email: thang3hoathuytien@gmail.com 25.4.2017 15:42]
[Nguyễn Hồng Hạnh Email: hanh.bigc.1989@gmail.com 3.4.2017 12:17]
Kính gửi BHXH Sơn La!
Hiện tại tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu dưới hình thức kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trình độ đại học, hệ số lương 2.34.
Ngày kí kết hợp đồng là 14/3/2014. Trong hợp đồng không ghi thời gian thử việc hay tập sự. Tôi xin hỏi đến 14/3/2017 này là tròn 3 năm tôi công tác tại ban vậy tôi có được nâng bậc lương đầu tiên ko? Hợp đồng không xác định thời hạn như tôi có phải mất 1 năm tập sự như công chức, viên chức ko? (Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp chỉ kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, trừ thủ trưởng đơn vị là công chức ra thì không có người lao động nào là công chức, viên chức) trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không vi phạm hay bị xử lý, kỷ luật.
Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan để tôi được kịp thời nắm bắt!
Xin cảm ơn!