Phòng kiểm tra
Bản in
+ Bộ phận kiểm tra : (022) 3855047


+ Bộ phận tiếp dân : (022) 3750878

       1. Chức năng

      Phòng kiểm tra có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn

     + Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

     + Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra đã được giám đốc phê chuẩn.

     + Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu tố theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

     + Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu, chi, quản lý tài chính đối với tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

     + Đề xuất kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo ủy quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

     + Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội huyện. Hướng dẫn giải thích cho đơn vị tham gia BHXH về ngành nghề công việc nặng nhọc và tham mưu cho Giám đốc trả lời đơn vị về ngành nghề nặng nhọc khi có văn bản yêu cầu.

     + Tham gia tố tụng giải quyết các vấn đề có liên quan pháp luật về BHXH - BHYT khi có uỷ quyền cho Giám đốc.   

     + Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

     + Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

     + Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

     + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

     + Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng./.

           

Phòng kiểm tra BHXH tỉnh Sơn La gồm có 01 Trưởng phòng và 04 chuyên viên trong đó gồm 02 nam và 03 nữ, trình độ chuyên môn 5/5 Đại học.            

  
 

   

 Bà:  Lù Thị Số    

 Trưởng phòng 

  (Đại học Tài chính)  

 DĐ: 0912.277.651

 NR: 0223.855.307

      

 

   

 Bà: Đinh Thị Hường

 Chuyên viên  

  Đại học KTQD

  DĐ: 01692.324.088; 0945416669 

 NR:0223.855.726

 2. Bà: Đinh Thị Hường - Chuyên viên - Đại học KTQD

     

 3. Bà: Trần Thị Liên - Chuyên viên - Đại học KTQD

      DĐ: 01692.324.087;  NR: 0223.855.379

  4. Ông: Nguyễn Văn Thuỷ - Chuyên viên - Đại học Y

      DĐ: 0984.718.573;  NR: 0223.850.151

   5. Ông: Tòng Văn Liên - Chuyên viên - Đại học Y

     DĐ: 0973.026.503;    NR: 0223.851.473


(adm)
Chế độ BHXH
Ms Lâm

Tel:0915 607 700
Email:lam_bhxhsl@yahoo.com
Thu BHXH,BHYT
Mr Liên

Tel:0934 612 024
Email:buikimlien_bhxh@yahoo.com
Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT
Ms Vân

Tel:0912 456 271
Email:vanbhxhsla@yahoo.com