Lĩnh Vực Thu
Bản in
 Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bảo hiểm
xã hội huyện
1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ,BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT X X
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH   X
3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT X X
4 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí X X
 
 
 
Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 
1. Tên thủ tục hành chính Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ ,BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2:  Đơn vị sử dụng lao động
- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đơn vị đang quản lý.
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có)  do người tham gia, đơn vị và bưu điện chuyển đến. Kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập phiếu trả  hồ sơ ( mẫu số 02). Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng: Viết giấy hẹn sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu.
- Phòng/Tổ quản lý thu:  Nhận hồ sơ  và dữ liệu (nếu có) kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TS)
Trường hợp khớp  đúng hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TS). Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ khớp đúng thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT, tờ rời sổ BHXH khi có phát sinh chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:
- Đối với hồ sơ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị; Đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan BHXH qua Internet ...
- Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT,BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam
  Thành phần hồ sơ 1. Người lao động
a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK01-TS).
b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
c) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
2. Đơn vị:
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN BHTNLĐ,BNN (Mẫu D02-TS);
c) Bảng kê thông tin ( Mẫu D01-TS)
d) Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXh,BHYT,BHTN
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 05 ngày; cấp sổ BHXH không quá 05 ngày,; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất không quá 05 ngày; truy thu với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN không quá 10 ngày; điều chỉnh tăng tiền lương không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện Đơn vị sử dụng lao động; cá nhân
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH, Thẻ BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK01-TS).
- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT(Mẫu TK3-TS);
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN (Mẫu D02-TS).
- Bảng kê thông tin ( Mẫu D01-TS)
  Yêu cầu, điều kiện - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng.
- Người lao động ngừng tham gia.
- Người lao động điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng.
Người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 58/2014/QH13
- Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.
- - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về BHTN.
- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN
 

 
2 Tên thủ tục hành chính Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
  Trình tự thực hiện 1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH huyện
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây tại bộ phận một cửa của BHXH huyện.
- Nộp tiền cho Bộ phận Kế hoạch - Tài chính (KH-TC).
* Bước 2: Cơ quan BHXH huyện
- Bộ phận một cửa: hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ, nộp tiền cho Bộ phận KH-TC; viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: Nhận hồ sơ  và dữ liệu (nếu có) kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TS)
Trường hợp khớp  đúng hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu cấp mã số quản lý, in tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (D05a-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận KH-TC để đối chiếu, thu tiền.
- Bộ phận KH-TC: Nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý: Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TS).
Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng: Cập nhật dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT số tiền đã thu của người tham gia, thu tiền đóng BHXH tự nguyện của người tham gia ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền vào bản Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Chuyển biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện cho tổ tiếp nhận& quản lý hồ sơ để trả người tham gia
chuyển toàn bộ hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ chưa khớp đúng : lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TC) Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ khớp đúng, thực hiện in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây cho đại lý thu.
* Bước 2: Đại lý thu
- Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK01-TS),
- Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), ghi mã số BHXH vào các biểu mẫu tương ứng, đối với tham gia chưa được cấp mã số BHXH ( kể cả người tham gia không nhớ mã số BHXH) phối hợp với cơ quan BHXH hoặc bưu điện văn hóa xã để cấp mã số BHXH thu tiền đóng BHXH của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo quy định.
- Nộp hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH, đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo (mẫu C17-TS)
* Bước 3: Cơ quan BHXH  
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý, nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn. Sau đó chuyển hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: Nhận hồ sơ  và dữ liệu (nếu có) kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TS)
Trường hợp khớp đúng hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu cấp mã số quản lý, in tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (D05a-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ thẻ.
Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ chưa khớp đúng : lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TC) Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ khớp đúng, thực hiện in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
 
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính
  Thành phần hồ sơ 1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK01-TS).
2. Đại lý thu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  Đối tượng thực hiện Cá nhân, đại lý thu
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK01-TS).
- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 58/2014/QH13
- Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 29/12/2015 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.
- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN
 
  
 
3 Tên thủ tục hành chính Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
  Trình tự thực hiện 1. Đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT
1.1. Bước 1:
a) Người tham gia: Kê khai hồ sơ vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK01-TS)
Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp giấy ra viện cho cơ quan BHXH.
b) UBND cấp xã
- Nhận hồ sơ của người tham gia, Lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS)
- Chuyển danh sách và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.
1.2. Bước 2:
a) Cơ quan BHXH:
- Bộ phận một cửa: nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của UBND xã; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn; sau đó chuyển danh sách cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập phiếu trả hồ sơ ( mẫu C02-TS)
- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu. In Danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS) gửi UBND xã xác nhận.
Phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS)
Nhận Mẫu D03-TS từ cơ quan quản lý đối tượng, chỉnh sửa dữ liệu (nếu có), cấp mã số quản lý, sau đó thực hiện ghi dữ liệu vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT, Danh sách cấp thẻ BHYT ( mẫu D10a-TS) theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
b) Cơ quan quản lý đối tượng:
- Nhận danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS) do UBNd xã gửi đến; chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH huyện rà soát, đối chiếu danh sách người chỉ tham gia BHYT. Đóng tiền: tổng hợp, đối chiếu, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định
- Trường hợp giao dịch bằng hồ sơ điện tử thì thực hiện quy trình theo quy định về giao dịch điện tử.
2. Đối với người được tổ chức BHXH đóng BHYT
1.1. Bước 1:
a) Người tham gia:
- Kê khai vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT ( mẫu TK01-TS) kèm theo giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có). Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc UBND xã
1.2. Bước 2:
 b) Cơ quan BHXH:
- Phòng/Tổ Chế độ BHXH: Nhận hồ sơ và dữ liệu( nếu có) kiểm tra đối chiếu hồ sơ với dữ liệu về tiền lương, thời gian tham gia BHXH. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: lập phiếu trả hồ sơ ( Mẫu C02-TS). Trường hợp dữ liệu hồ sơ khớp đúng thì chuyển Phòng/ Tổ quản lý thu dữ liệu và danh sách người chỉ tham gia BHYT ( D03-TS) đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng; người lao động báo giảm hưởng chế độ hưu trí hoặc nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày đang trong thời gian chờ quyết định của cơ quan BHXH.
- Phòng/Tổ Quản lý thu: Nhận hồ sơ và dữ liệu ( nếu có) kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Trường hợp hồ sơ không khớp đúng lập phiếu trả hồ sơ ( C02-TS). Trường hợp hồ sơ khớp đúng thực hiện ghi dữ liệu vào chương trình quản lý, in Danh sách người chỉ tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng ( mẫu D03-TS) chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
3. Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
3.1. Bước 1:
a) Người tham gia:
- Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
- Nộp tiền cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
b) Đại lý thu:
- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS)
- Thu tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.
- Nộp tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH, đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo mẫu C17-TS
3.2. Bước 2: cơ quan BHXH
a) Bộ phận một cửa:
* Đối với đại lý thu:
- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:
- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
b) Phòng/Tổ Quản lý thu:
- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ KH-TC.
- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03-TS; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.
c) Phòng/Tổ KH-TC:
Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu vào chương trình quản lý, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT (D03a-TS) chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
4. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình
4.1. Bước 1:
a) Người tham gia:
- Kê khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT ( mẫu TK01-TS)
- Nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp cho cơ quan BHXH huyện.
b) Đại lý thu:
- Nhận hồ sơ của người tham gia,Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS) thu tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT; cấp biên lai thu tiền cho người tham gia, nộp tiền cho cơ quan BHXH
4.2. Bước 2: cơ quan BHXH
a) Bộ phận một cửa:
* Đối với đại lý thu:
- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:
- Đối chiếu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT ( mẫu TK01-TS)
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
b) Phòng/Tổ Quản lý thu:
- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03-TS; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.
c) Phòng/Tổ KH-TC:
Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS) chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện - Đại lý thu: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Dữ liệu điện tử gửi qua internet.
- Người tham gia: nộp cho đại lý thu hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
  Thành phần hồ sơ - Danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS)
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT ( mẫu TK01-TS)
 
  Số lượng hồ sơ 01   ộ.
  Thời hạn giải quyết -Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện UBND xã, đại lý thu, hộ gia đình và cá nhân
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Thẻ BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Danh sách người chỉ tham gia BHYT ( mẫu D03-TS)
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT ( mẫu TK01-TS)
 
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
 - Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN
 

 
4 Tên thủ tục hành chính Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí
  Trình tự thực hiện Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: cơ quan BHXH
2.1. Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người  tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại.
2.2. Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng/Tổ KH-TC, Phòng/Tổ cấp sổ thẻ xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH phê duyệt.
2.3. Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT (Mẫu C16-TS).
2.4. Phòng/Tổ KH-TC hoàn trả cho người tham gia.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
  Thành phần hồ sơ a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện;
c) Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.
d) Danh sách đề nghị hoàn trả ( mẫu D03-TS)
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLLĐ, BNN
  Đối tượng thực hiện Cá nhân, Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Tiền đóng BHXH, BHYT.
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Danh sách đề nghị hoàn trả ( mẫu D03-TS)
- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Luật BHXH số 58/2014/QH13
- Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.
 - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về BHTN.
- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN