Quy trình Quản lý thu 03
Bản in
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
 
  
 
 
QUY TRÌNH
ĐĂNG KÝ ĐÓNG, CẤP THẺ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI
CHỈ THAM GIA BHYT
 
Mã số QT-QLT-03
Lần ban hành 04
Ngày ban hành 01/8/2017
 
 
 
  Soạn thảo Soát xét Phê duyệt
Chức vụ Trưởng  phòng Phó Giám đốc phụ trách Giám đốc
Chữ ký  
 
 
 
 
 
Họ tên Đinh Thị Hường Nguyễn Thế Quân Nguyễn Hữu Thành
 
 
 
Sơn la, tháng 8 năm 2017
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

1. MỤC ĐÍCH
- Quy định trình tự các bước tiến hành trong việc đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.
- Quy định rõ trách nhiệm thực hiện của từng cá nhân liên quan tại các bước tương ứng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Người tham gia;
- Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng;
- Cơ quan BHXH, trong đó nêu rõ trách nhiệm của Phòng/ Tổ/Bộ phận tiếp nhận & Trả KQTTHC; Phòng/ Tổ/Bộ phận Quản lý thu; Phòng/ Tổ/Bộ phận Cấp sổ, thẻ; Phòng/ Tổ/Bộ phận KH-TC; Phòng/ Tổ/Bộ phận Chế độ BHXH;
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.
- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
- Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN 9001:2008);
- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH bắt buộc;
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về BHTN;
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;
- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;
- Quyết định số 595/ QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành  Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
4. VIẾT TẮT
- BHXH: Bảo hiểm xã hội
- BHYT: Bảo hiểm y tế
- BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
- BHTNLĐ-BNN: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
- UBND: Ủy ban nhân dân
- Đại lý thu: Đại lý thu BHXH, BHYT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  1. Người tham gia:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”;
- Người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
2. UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH:
- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
 
X
 
 X
 
 X
 
 
 
 
x
 
 
 
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Phòng TN-TKQTTHC (bộ phận một cửa)
5.6 Lệ phí (nếu có)
  Không
5.7 Cách thức thực hiện
  - Đại lý thu: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
- Người tham gia: nộp cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
5.8 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
I Đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT      
B1 1. Người tham gia: Kê khai hồ sơ nộp hồ sơ cho UBND xã ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ tại mục 5.2, 5.3.
2. UBND cấp xã
- Nhận hồ sơ, kê khai hồ sơ của người tham gia theo quy định; Danh sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển đến.
    - Kê khai hồ sơ: theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ tại mục 5.2, 5.3
    - Ghi mã số BHXH:
+ Đối với người tham gia đã được cấp mã số BHXH: ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng.
+ Đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH (kể cả người tham gia không nhớ mã số BHXH): phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tra cứu mã số BHXH, mã hộ gia đình của người tham gia tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn để cấp mã số BHXH.
- Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc qua Bưu điện.
Người tham gia BHYT; UBND cấp xã    
B2 - Nhận và rà soát hồ sơ:
+ Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) do UBND xã gửi đến.
+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
+ Chuyển Danh sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công cách mạng cho UBND xã để làm căn cứ lập danh sách tham gia BHYT.
Cơ quan quản lý đối tượng    
B3 - Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do UBND xã, cơ quan quản lý đối tượng và Bưu điện chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý:
+ Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS).
+ Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng: Viết giấy hẹn.
Tổ/ Bộ phận TN-TKQTTHC 0,5 ngày  
B4 - Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do Tổ/ Bộ phận Tiếp nhận & Trả KQTTHC chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và dữ liệu (nếu có), kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý.
- Phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
- Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng thì lập phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS).
- Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng thì thực hiện ghi dữ liệu vào chương trình quản lý, in bản Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03a-TS). Sau đó chuyển hồ sơ, dữ liệu cho Tổ/Bộ phận cấp sổ thẻ.
Tổ/ Bộ phận Quản lý thu 2 ngày  
B5 - Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do Phòng/Tổ Tiếp nhận & Trả KQTTHC chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và và dữ liệu (nếu có), kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý.
- Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng thì lập phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS).
- Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng thì thực hiện in thẻ BHYT và Danh sách cấp thẻ BHYT chuyển Tổ/ Bộ phận tiếp nhận và TKQTTHC.
Tổ/ Bộ phận cấp sổ thẻ 2 ngày  
B6 Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ trả hồ sơ cho đơn vị, người tham gia qua dịch vụ bưu chính. Phòng/ TổTN-TKQTTHC 0,5 ngày  
II  Đối với người được tổ chức BHXH đóng BHYT      
B1 Người tham gia: Kê khai hồ sơ nộp hồ sơ cho UBND xã ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ tại mục 5.2, 5.3.
 
Người tham gia BHYT    
B2 - Nhận hồ sơ, kê khai hồ sơ của người tham gia theo quy định. Kê khai hồ sơ: theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ tại mục 5.2, 5.3.
- Lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS). Chuyển danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH
UBND xã    
B3 - Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do người tham gia, UBND xã chuyển đến, kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ với với dữ liệu quản lý. Nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn; sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Chế độ BHXH. Trường hợp hồ sơ, dữ liệu chưa đúng, đủ thì lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS) Phòng/Tổ TN và TKQTTHC 0,5 ngày  
B4     - Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do Phòng/Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ, Phòng/Tổ Quản lý thu, Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu về tiền lương, thời gian tham gia BHXH, cấp thẻ BHYT trong dữ liệu thu, sổ BHXH, thẻ BHYT:
    + Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS).
+Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng: Giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo quy định.
    - Chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu: Dữ liệu và Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng; người lao động báo giảm hưởng chế độ hưu trí hoặc nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày đang trong thời gian chờ quyết định của cơ quan BHXH.
Phòng/Tổ/Bộ phận Chế độ 2 ngày  
B5 - Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do Phòng/Tổ Chế độ BHXH chuyển đến kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý, phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS). Nếu đúng, đủ theo quy định thì cập nhật dữ liệu vào chương trình quản lý và chuyển hồ sơ, dữ liệu và Mẫu D03a-TS cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ. Trường hợp danh sách chưa đúng, đủ thì lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS). Phòng/TổQuản lý Thu 1 ngày  
B6 - Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và và dữ liệu (nếu có), kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Nếu đúng, đủ theo quy định thì thực hiện in thẻ BHYT và Danh sách cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ TN và TKQTTHC. Trường hợp danh sách chưa đúng, đủ thì lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS). Phòng/ Tổ Cấp sổ, thẻ 1 ngày  
B7 Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ trả hồ sơ cho đơn vị, người tham gia qua dịch vụ bưu chính. Phòng/ TổTN-TKQTTHC 0,5 ngày  
III Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.      
B1 - Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH. Đối với HSSV đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường
- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
Người tham gia    
B2 - Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)
- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.
Đại Lý thu    
B3 * Đối với đại lý thu:
- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Tổ/Bộ phận Quản lý thu.
* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:
- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
Tổ/ Bộ phận TN và TKQTTHC 0,5 ngày  
B4 - Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Tổ/Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03a-TS; ký, chuyển cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ kèm theo hồ sơ của người tham gia.
- Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo Mẫu C17-TS với Phòng/Tổ KH-TC và Đại lý thu.
Tổ/Bộ phận Quản lý thu 3 ngày  
B5 - Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa. Tổ/Bộ phận cấp sổ thẻ 1 ngày  
B6 -Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ trả hồ sơ cho đơn vị, người tham gia qua dịch vụ bưu chính. Phòng/ TổTN-TKQTTHC 0,5 ngày  
IV  
Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
     
B1      1. Người tham gia:
- Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
     2. Đại lý thu:
- Lập danh sách chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.
Người tham gia BHYT; Đại lý thu    
B2 * Đối với đại lý thu:
- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Tổ/Bộ phận Quản lý thu.
* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Tổ/Bộ phận Quản lý thu.
Phòng TN-TKQTTHC 0,5 ngày  
B3 - Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Tổ/Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03-TS; ký, chuyển cho Tổ/Bộ phận KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ/Bộ phận KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.
Phòng Quản lý Thu 2 ngày  
B4 Nhận hồ sơ từ Tổ/Bộ phận quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Tổ/Bộ phận Cấp sổ, thẻ. Tổ/Bộ phận kế hoạch - tài chính 0,5 ngày  
B5 Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa. Tổ/Bộ phận Cấp sổ thẻ 1,5 ngày  
B6     Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ trả hồ sơ cho đơn vị, người tham gia qua dịch vụ bưu chính. Phòng/ TổTN-TKQTTHC 0,5 ngày  
Lưu ý Thực hiện các thoả thuận trong hợp đồng. Chậm nhất đến ngày 30/11 hằng năm, quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng đóng BHYT với cơ quan BHXH.
             
 
6. BIỂU MẪU
Quy trình này sử dụng các biểu mẫu: Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS);
          - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
          7. HỒ SƠ
 
TT Văn bản lưu Thời gian lưu Trách nhiệm lưu
1 Phiếu nhận và hẹn trả kết quả Lưu lâu dài Cơ quan BHXH
 
 
2
 
Danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
3 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
4 Các văn bản khác có liên quan.